JOHN SCHESCHUK / J. Frank Dobie High School / Class of 1995

JOHN SCHESCHUK
This is the image for the news article titled JOHN SCHESCHUKInductee John Scheschuk

Inductee John Scheschuk

Inductee John Scheschuk